Roadmap-ICT 

                                                                                                                                                                        Richtingaanwijzer naar de ICT toekomst.....

Algemene Voorwaarden voor het leveren van Producten en Diensten Roadmap-ICT


 

1) Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Roadmap-ICT: Roadmap-ICT; Tjalkstraat 60, 1503 WB te Zaandam

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail met elektronische handtekening bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Roadmap-ICT.

3. Cliënt: natuurlijke- of rechtspersoon met wie de

Overeenkomst tot levering van producten en/of diensten is aangegaan.

4. Open Source Software – Software die valt onder de door OSI(www.opensource.org) opgestelde definitie en onder een door OSI gecertificeerde licentie (OSI Certified Open Source Software) wordt uitgegeven.

5. Content - alle teksten, grafische elementen, foto's, bestanden en andere gegevens die òf specifiek deel uitmaken van de boodschap van de Cliënt òf die ontstaan uit de interactie met gebruikers (inclusief bezoekers van een website).

6. Software - De voor een website of webapplicatie in gebruik zijnde software, inclusief basissoftware en Componenten. Alle systeemsoftware, content en de gebruikersinstellingen vallen daar buiten.

7. Componenten – Delen van de Software die in het algemeen alleen als onderdeel van een groter geheel kunnen werken.

8. Webtoepassing – Deel van de Software dat via een webbrowser door eindgebruikers kan worden benaderd.

9. Maatwerk - Voor de Cliënt, door Roadmap-ICT specifiek ontwikkelde Software of Hardware.

10. Voorwaarden – Deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere op de Overeenkomst van toepassing verklaarde voorwaarden.

11. Trainer – De trainer van Roadmap-ICT of de Trainer die namens Roadmap-ICT een training of cursus verzorgt.

12. Cursist – De natuurlijke persoon die een training of cursus volgt die door of namens Roadmap-ICT is georganiseerd.

13. Detachering – van detachering is sprake als Roadmap-ICT een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan Cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van Cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

 

 

 

2) Algemeen

1. De Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Roadmap-ICT en een Cliënt waarop Roadmap-ICT de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

3. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Roadmap-ICT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5. Wijzigingen in de gegevens van Cliënt dient Cliënt direct schriftelijk mede te delen aan Roadmap-ICT. Wanneer Cliënt dit niet doet, is Cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die Roadmap-ICT als gevolg daarvan lijdt.

 

3) Aanbiedingen en offertes

1. Door Roadmap-ICT gedane aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod is Roadmap-ICT daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de aanvaarding tot stand, tenzij Roadmap-ICT anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Roadmap-ICT niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4) Overeenkomst

1. Elke overeenkomst wordt eerst bindend voor Roadmap-ICT door haar schriftelijke bevestiging.

2. Voor elke met Roadmap-ICT aangegane overeenkomst geldt de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de Cliënt zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Cliënt zal toestaan dat Roadmap-ICT informatie

hiertoe opvraagt.

3. Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van Roadmap-ICT zonder procuratie binden Roadmap-ICT niet, voor zover ze door Roadmap-ICT

niet schriftelijk zijn bevestigd.

4. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5) Uitvoering van de overeenkomst

1. Roadmap-ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bij haar bekende stand der wetenschap.

2. Adviezen worden vrijblijvend verstrekt; Cliënt dient zelf te beoordelen of betreffende advies en/of oplossing past bij zijn organisatie, de specifieke situatie en/of persoon.

3. Roadmap-ICT heeft het recht om zonder voorafgaand overleg werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Elke (gedeeltelijke) levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen en diensten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

5. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roadmap-ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roadmap-ICT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roadmap-ICT zijn verstrekt, heeft Roadmap-ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Roadmap-ICT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

7. Indien geen doorlooptijd is overeengekomen zullen de werkzaamheden in onderling overleg worden uitgevoerd. Er is in een dergelijke situatie geen termijn waaraan Roadmap-ICT kan worden gehouden.

8. Indien door Roadmap-ICT of door Roadmap-ICT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Cliënt of een door Cliënt aangewezen locatie,

draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten; voor tijdige en kwalitatief goede ondersteuning en tijdige toegang tot noodzakelijke systemen en ruimten. Enige vertraging veroorzaakt door uitblijven hiervan wordt doorbelast tegen het normale uurtarief en kan bovendien leiden tot verlate oplevering.

9. Cliënt vrijwaart Roadmap-ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Cliënt toerekenbaar is.

 

6) Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, tijds- en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Roadmap-ICT de Cliënt hierover tevoren inlichten.

 

7) Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Roadmap-ICT en Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Cliënt Roadmap-ICT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

8) Levering en Acceptatie

1. Is aan de Cliënt een monster, prototype, voorbeeldscherm of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Leveringen van diensten en goederen worden geacht te zijn geaccepteerd als niet gereclameerd conform artikel 15.

3. Tenzij vooraf anders overeengekomen levert Roadmap-ICT Webtoepassingen af voor gebruik in Internet Explorer 7.x / 8.x en Mozilla Firefox 3.x met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels, tenzij anders overeengekomen.

4. Open Source Software wordt door Roadmap-ICT niet geleverd, maar uit naam van de Cliënt gedownload, geïnstalleerd en zonodig geconfigureerd.

5. Adviesrapporten en mondelinge adviezen worden geacht te zijn geaccepteerd bij oplevering, reclameren kan alleen in geval eventuele media van onvoldoende kwaliteit blijken te zijn.

6. Aanvraag en Activering van een domeinnaam geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling en alle juist ingevulde en getekende formulieren en overeenkomsten.

 

9) Trainingen

1. De inhoud van Trainingen worden in overleg tussen Cliënt en Roadmap-ICT bepaald.

2. Roadmap-ICT levert een trainer en in overleg met de aanvrager en indien van toepassing de trainingsruimte, trainingsmateriaal en oefenmateriaal.

3. Cursisten dienen zich te houden aan de huisregels die gelden op de cursuslocatie.

 

10) Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de

overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tegen de gebruikelijke uurtarieven van Roadmap-ICT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden

verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.

3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand kunnen het verschuldigde honorarium en de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4. Roadmap-ICT mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten

van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan Roadmap-ICT, dat in redelijkheid niet van Roadmap-ICT mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten

tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5. Roadmap-ICT zal de Cliënt het voornemen tot verhoging van het honorarium schriftelijk kenbaar maken. Roadmap-ICT zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,

vermelden.

6. Indien Cliënt de door Roadmap-ICT kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium niet wenst te aanvaarden, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan

wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Roadmap-ICT genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Cliënt is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortkomt ingevolge de wet.

7. Reisuren worden doorbelast tegen 50% van het normale uurtarief.

8. Roadmap-ICT is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen conform het toepasselijke prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening.

 

 

 

11) Facturering

1. Facturering van vaste jaarbedragen, zoals abonnementen, vindt plaats direct bij gunning van de opdracht en vervolgens jaarlijks.

2. Voor werkzaamheden op uurtarief vindt facturatie plaats per maand achteraf.

3. Roadmap-ICT is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te factureren.

 

12) Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een renteverschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rentehoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De renteover het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf hetmoment dat Cliënt in verzuim is tot het moment vanvoldoening van het volledige bedrag (Ingevolge artikel 119 aBoek 6 BW).

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Roadmap-ICT op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

4. Roadmap-ICT heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Roadmap-ICT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6. Roadmap-ICT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Roadmap-ICT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Cliënt ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Roadmap-ICT niet nakomt dan wel in strijd

handelt met de Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

8. Indien een dienst in het kader van lid 7 buiten werking is gesteld wordt tot indienststelling weer overgegaan indien Cliënt Euro 125,- exclusief BTW voor her-indienststelling heeft voldaan.

 

 


 

13) Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Roadmap-ICT geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen (elektronische) documenten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Roadmap-ICT totdat de Cliënt alle navolgende verplichtingen uit alle met Roadmap-ICT gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Cliënt is niet bevoegd de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht Roadmap-ICT terstond daarvan op de hoogte te stellen.

4. Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Voor het geval dat Roadmap-ICT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Roadmap-ICT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen

te betreden waar de eigendommen van Roadmap-ICT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

14) Incassokosten

1. Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt, ten minste bestaande uit € 35,00 administratiekosten per openstaande post. In ieder geval is Cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

2. Indien Roadmap-ICT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. Roadmap-ICT is voorts gerechtigd om van de Cliënt alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

15) Klachten en reclamatie

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden dan wel (project)fase schriftelijk te worden gemeld aan Roadmap-ICT. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming te bevatten, zodat Roadmap-ICT in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Roadmap-ICT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Roadmap-ICT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 22.

 

16) Beëindiging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijden schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de overeenkomst niet twee maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog eenzelfde periode worden  verlengd, met een maximum termijn van 12

maanden.

2. Roadmap-ICT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Cliënt aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Roadmap-ICT niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

3. Roadmap-ICT heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

4. Voorts is Roadmap-ICT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de

vorderingen van Roadmap-ICT op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Roadmap-ICT de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cliënt, is Cliënt alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Cliënt. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Roadmap-ICT extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Cliënt in rekening gebracht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Roadmap-ICT, zal Roadmap-ICT in overleg met Cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cliënt toerekenbaar zijn.

 

17) Opschorting diensten

1. Roadmap-ICT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of diensten stop te zetten, indien:

· Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

· Na het sluiten van de overeenkomst Roadmap-ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet, of slechts deels, zal nakomen;

· Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

· Cliënt oneigenlijk gebruik maakt van Internet; informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen

aanvaarde normen en waarden; informatie verspreidt

die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;pornografische materialen opslaat op het account; bezoeker de gelegenheid geeft om illegale software

(warez/mp3s etc.) te downloaden vanaf het account; regels overtreed die door Stichting Internet Domeinregistratie Nederland of andere registratieautoriteiten zijn opgesteld.

2. Roadmap-ICT behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

18) Beschikbaarheid (hosting)diensten

1. Roadmap-ICT zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om een Dienst conform overeengekomen “uptime” in stand te houden behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

2. Onderhoudswerkzaamheden worden door Roadmap-ICT zoveel mogelijk tussen 23.00 en 8.00 uur uitgevoerd.

3. Cliënt dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Roadmap-ICT.

4. Roadmap-ICT zal een storing in de Dienst binnen redelijke termijn, nadat de storing door Cliënt is gemeld, opheffen voor zover dat in reguliere kantoortijden mogelijk is.

5. Roadmap-ICT garandeert op geen enkele wijze dat een Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.

6. De kosten van een storingsopheffing in de Dienst komen in elk geval voor rekening van de Cliënt indien:

· Cliënt onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

· Cliënt in strijd met de Overeenkomst of de Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

· De storing anderszins aan Cliënt toegerekend kan worden.

 

19) Dataverkeer, e-mailverkeer, gegevensopslag

1. Roadmap-ICT hanteert met betrekking tot het dataverkeer en de opslagcapaciteit een fair use policy. Dat wil zeggen dat overschrijding van het overeengekomen e-mailverkeer, gegevensverkeer of gegevensopslag in beginsel niet leidt tot blokkering van het account.

2. Wanneer een account exceptioneel verbruik vertoond stelt Roadmap-ICT Cliënt in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik. Indien de Cliënt hiermee niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk één week na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige domein elders onder te brengen. Na deze week is Roadmap-ICT gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige domeinverwijzingen en opgeslagen gegevens te verwijderen van haar servers of de servers van haar leveranciers. Nimmer kan in een dergelijke situatie enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

2a. Onder exceptioneel verbruik wordt verstaan: een verbruik boven het overeengekomen verbruik, dat de continuïteit van levering aan Cliënt, en/of aan andere cliënten van Roadmap-ICT of haar leveranciers in gevaar brengt.

3. Roadmap-ICT heeft ten alle tijden het recht om een account offline te plaatsen indien deze andere gebruikers zal hinderen of reeds hindert door het onttrekken van te veel bandbreedte, diskruimte en/of processor belasting. Cliënt zal hierover worden geïnformeerd.

4. Indien de overschrijding van het overeengekomen e-mailverkeer, gegevensverkeer of gegevensopslag 10 procent of meer van het overeengekomen verbruik bedraagt over een overeengekomen betaalperiode, heeft Roadmap-ICT het recht om het geleverde boven de overeenkomst in rekening te brengen tegen de door haar gehanteerde, algemeen geldende tarieven.

5. Indien de overschrijding zoals genoemd in lid 4 voortduurt over 2 maanden, doet Roadmap-ICT aan Cliënt een voorstel voor een nieuwe overeenkomst, gebaseerd op dit hogere verbruik. Cliënt heeft hierbij de mogelijkheid tot acceptatie van de nieuwe overeenkomst, waarbij de oude overeenkomst vervalt, of ontbinding van de oude overeenkomst met opzegtermijn van 1 betaalperiode.

6. In geval van ontbinding in de zin van lid 5, zal Cliënt tot uiterlijk één week na het verlopen van de opzegtermijn, in de gelegenheid worden gesteld de

onderhavige domein elders onder te brengen. Na deze week is Roadmap-ICT gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige domeinverwijzingen en opgeslagen gegevens te verwijderen van haar servers of de servers van haar leveranciers. Nimmer

kan in een dergelijke situatie enige aanspraak worden

gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

20) Gebruik netwerken

1. Indien Cliënt gebruik maakt van netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het Netwerk van Roadmap-ICT geldt de voorwaarde dat, zodra Cliënt zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het

gebruik van dat netwerk.

2. Van Roadmap-ICT kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Cliënt ter hand worden gesteld.

3. Cliënt vrijwaart Roadmap-ICT tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

4. Cliënt zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Roadmap-ICT, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Cliënt veroorzaken.

5. Indien naar het redelijk oordeel van Roadmap-ICT een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Roadmap-ICT en/of van de dienstverlening aan klanten van Roadmap-ICT zoals,

maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Cliënt en/of vanwege Cliënt of anderszins, kan Roadmap-ICT Cliënt aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

6. Cliënt is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Cliënt direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Roadmap-ICT, netwerken van derden danwel de

koppeling tussen deze netwerken.

 

 

 

21) Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Roadmap-ICT aan Cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Cliënt gehouden het geleverde bij het eerste verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

2. Indien Cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft, heeft Roadmap-ICT het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Cliënt te verhalen.

 

22) Aansprakelijkheid

1. Indien Roadmap-ICT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Roadmap-ICT aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Roadmap-ICT in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Roadmap-ICT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Roadmap-ICT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Roadmap-ICT kan derhalve op geen

enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade daaruit voortkomend.

4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Roadmap-ICT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere

aansprakelijkheid van Roadmap-ICT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

5. Roadmap-ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

6. Roadmap-ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Roadmap-ICT is uit gegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of materiaal.

7. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Roadmap-ICT mocht lijden ten gevolge van een aan Cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de

overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Roadmap-ICT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Roadmap-ICT is niet aansprakelijk voor (ontbreken van) beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

9. Roadmap-ICT is op generlei wijze aansprakelijk voor de tijdige aanvraag en eventueel de (verlenging van de) registratie van domeinnamen.

 

23) Detachering

1. Roadmap-ICT spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in lid 2 inzake vervanging.

2. Roadmap-ICT is steeds gerechtigd na overleg met Cliënt de gedetacheerde medewerker te vervangen door een of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties.

3. Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Roadmap-ICT kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Roadmap-ICT staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Cliënt op verdere

nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Cliënt betreffende de reeds verrichte werkzaamheden blijven in stand.

4. Roadmap-ICT is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-) premies voor sociale verzekeringen. Roadmap-ICT vrijwaart Cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst

respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Roadmap-ICT van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits Cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Roadmap-ICT overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde

informatie en, indien door Roadmap-ICT gewenst, procesvolmachten verstrekt.

5. Roadmap-ICT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van Cliënt tot stand zijn gekomen.

 

24) Vrijwaringen

1. Indien Cliënt aan Roadmap-ICT informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

2. De Cliënt vrijwaart Roadmap-ICT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Cliënt geleverde producten en diensten van Roadmap-ICT.

3. De Cliënt vrijwaart Roadmap-ICT voor aanspraken van derden op door de Cliënt verstrekte Materialen, Content of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

25) Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze aan Cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Cliënt of van door Cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

 

26) Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roadmap-ICT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roadmap-ICT niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van Roadmap-ICT worden daaronder begrepen.

3. Roadmap-ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Roadmap-ICT zijn verplichtingen had moeten

nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Roadmap-ICT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst

is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Roadmap-ICT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

27) Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Broncode van Software (zijnde niet OS Software),

(advies)rapporten en enquêtelijsten van Roadmap-ICT dienen zonder nadere aankondiging als vertrouwelijk te worden aangemerkt.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Roadmap-ICT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Roadmap-ICT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Roadmap-ICT niet gehouden tot

schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

28) Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde behoudt Roadmap-ICT zich de rechten en bevoegdheden voor die Roadmap-ICT toekomen op grond van de Auteurswet en Databankwet.

2. Roadmap-ICT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, ontwerpen, teksten, enquêtevragen en Software voor andere doeleinden te gebruiken en afgeleide werken daarvan te (doen) maken.

3. Tenzij anders overeengekomen wordt alle door Roadmap-ICT zelf gemaakte Content, inclusief grafisch materiaal aan Cliënt geleverd onder de volgende voorwaarden

Cliënt mag: het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren; afgeleide werken maken; gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden.

Onder de voorwaarden: a) De Cliënt dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden. b) Bij hergebruik of verspreiding dient de Cliënt de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. c) De Cliënt mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande

toestemming van de rechthebbende.

4. Indien Roadmap-ICT Maatwerk ontwikkelt op basis van Open Source Software zal deze code in beginsel onder dezelfde licentie beschikbaar (moeten) worden gesteld. Het is aan Roadmap-ICT om te bepalen wanneer, en via welk medium zij deze code in het

publieke domein zal brengen.

3. Alle door Roadmap-ICT aan Cliënt verstrekte materiaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt zelf en mag niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Roadmap-ICT worden vervreemd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

4. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele- of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding. Deze bepaling geldt met name ook voor alle software die door Roadmap-ICT

krachtens Open Source Licenties worden gedistribueerd.

5. Het is Roadmap-ICT toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van Software, apparatuur of materialen. Het is Cliënt niet toegestaan zulke beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.

6. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd het recht van Roadmap-ICT om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 


 

VERKOOP VAN APPARATUUR

 

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Roadmap-ICT apparatuur aan cliënt verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen van apparatuur begrepen.

 

29) Selectie van apparatuur, aflevering en risico

1. Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Roadmap-ICT staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke

koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

2.  De door Roadmap-ICT aan cliënt verkochte apparatuur zal aan cliënt worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Roadmap-ICT. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Roadmap-ICT de aan cliënt verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door cliënt aan te wijzen plaats. Roadmap-ICT zal cliënt zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door

Roadmap-ICT aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

3.  Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen

koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d..

4. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op cliënt bij aflevering

aan cliënt. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliënt, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur echter reeds over op cliënt op het moment van afgifte van de apparatuur aan de

vervoerder.

5. Roadmap-ICT zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven.

Indien cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Roadmap-ICT geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart Roadmap-ICT voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

 

30) Omgevingseisen en installatie

1. Cliënt draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Roadmap-ICT in voorkomend geval

gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid,

technische omgevingseisen e.d.).

2. Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Roadmap-ICT de apparatuur

installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door

Roadmap-ICT is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het

uitvoeren van dataconversie.

3. Indien Roadmap-ICT zich heeft verbonden tot installatie zal cliënt vóór aflevering van de apparatuur

een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van Roadmap-ICT opvolgen.

4.  Cliënt zal Roadmap-ICT voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen

tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van Roadmap-ICT.

 

31) Garantie

1. Roadmap-ICT zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Roadmap-ICT in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Roadmap-ICT zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Roadmap-ICT niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Roadmap-ICT gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke,apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Roadmap-ICT. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien cliënt zonder toestemming van Roadmap-ICT wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Roadmap-ICT in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Roadmap-ICT zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

2.  Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Roadmap-ICT in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

3. Roadmap-ICT heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in lid 1

bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is

afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

32) Apparatuur van toeleverancier

1. Indien en voor zover Roadmap-ICT apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits dat door

Roadmap-ICT schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden

van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen indeze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij Roadmap-ICT en Roadmap-ICT zal deze aan cliënt kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding

tussen cliënt en Roadmap-ICT om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of

buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 


 

ONDERHOUD VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene

Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Roadmap-ICT en cliënt een

overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

 

33) Duur van de onderhoudsverplichting

1. De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

2. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Roadmap-ICT de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

34) Onderhoud

1. De inhoud en omvang van de door Roadmap-ICT te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel

bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Roadmap-ICT verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door cliënt bij Roadmap-ICT zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Roadmap-ICT schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

2. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Roadmap-ICT geldende werkdagen en werkuren.

3. Roadmap-ICT behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Roadmap-ICT, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Roadmap-ICT met zich meebrengen.

4. Roadmap-ICT draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. Roadmap-ICT zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Roadmap-ICT zal cliënt op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

5. Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Roadmap-ICT noodzakelijk is

om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven

eigendom van Roadmap-ICT.

 

35) Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

1.  Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Roadmap-ICT daarvan in

kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde

gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel van Roadmap-ICT of

door Roadmap-ICT aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle

overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Roadmap-ICT ten behoeve van

de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

2.  Op verzoek van Roadmap-ICT zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij

onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit

te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

 3. Cliënt is bevoegd niet door Roadmap-ICT geleverde apparatuur en systemen op de aan client

verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door Roadmap-ICT geleverde programmatuur te

installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het

aansluiten van niet door Roadmap-ICT geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door

Roadmap-ICT geleverde programmatuur, zijn voor rekening van cliënt.

4.  Indien het naar het oordeel van Roadmap-ICT voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze

andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Roadmap-ICT stellen.

5.  Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van

Roadmap-ICT behoort, dient door cliënt ter beschikking te worden gesteld.

6.  Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn

om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over

voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

7. Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de

periode dat Roadmap-ICT deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan

cliënt overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan Roadmap-ICT voor onderhoud aan te bieden draagt cliënt er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

8. Roadmap-ICT aanvaardt geen onderhouds-verplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.  Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur per jaar vooruit verschuldigd, ingaande op de ingangsdatum van de overeenkomst.

 

36) Uitsluitingen

1. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Roadmap-ICT op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

2. In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;

• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Roadmap-ICT;

• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;

• modificaties aan apparatuur;

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

 

37) Privacy

1. Roadmap-ICT zal de persoonlijke gegevens van de Cliënt, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonregistraties, nimmer aan derden verstrekken.

2. Bij het plaatsen van een opdracht wordt Cliënt verzocht om  naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email adres op te geven. Deze gegevens heeft Roadmap-ICT nodig om opdrachten goed te kunnen uitvoeren, maar ook om de Cliënt te kunnen blijven voorzien van service en informatie.

 

38) Referenties

1. Roadmap-ICT mag het bestaan van de overeenkomst, een korte beschrijving van de opdracht alsmede een screenshot van de betreffende toepassing voor referentiedoeleinden gebruiken, inclusief maar niet uitsluitend voor publicatie op haar website.

 

39) Niet-overname personeel

1. De Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad, medewerkers van Roadmap-ICT of van

ondernemingen waarop Roadmap-ICT ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

2. Bij overtreding van bovenstaande is een dwangsom van toepassing van één jaarsalaris van de betreffende

medewerker met een minimum van 25.000 euro.

 

40) Geschillen en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Roadmap-ICT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Roadmap-ICT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen Roadmap-ICT en Cliënt is exclusief Nederlands recht van toepassing.

 

41) Wijziging van de voorwaarden

1. Roadmap-ICT heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

2. Indien Roadmap-ICT de gewijzigde Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Roadmap-ICT de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging

of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3. Indien Cliënt een wijziging in de Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Cliënt de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij Roadmap-ICT meldt.

 

42) Slotbepalingen

1. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deVoorwaarden volledig van kracht blijven. Cliënt en Roadmap-ICT zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk, en voor zover wettelijk is toegestaan, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 


-o0o-